ציבור הנוטריונים אינו רשאי לאפשר לאדם להשתמש במכשיר חותמת לביצוע מעשה נוטריוני. כאשר תוקף ועדת הנוטריון פג או שהאדם אינו עוד "נוטריון", יש להשמיד את כל חותמות הנוטריון בכדי למנוע שימוש לרעה אפשרי בידי יחידים. אם המסמך אושר על ידי נוטריון בזמן תוקף הוועדה שעליה נחתם, ואם הוועדה פגה ואין נוטריון, אז יש לאשר מסמך זה.
למידע נוסף בתחום של חוק הנוטריון כדאי לבקר באתר mkr-law.co.il

הנוטריון ינהל את יומנו בהתאם לפיסקה (1) (7) ויידע את מזכיר המדינה בכתב אם כתב העת או מיקומו אבד או שהוועדה שלו בוטלה או מושעה

אם נמצא החותמת אבודה או נגנבת, על הנוטריון להודיע למשרדו באופן מיידי ולא להודיע לכל מזכיר – או כל רשות כלשהי – כי גילה כי אבד, נגנב או הופר באופן אחר סעיף זה. הנוטריון רשאי לא רק לנהל את יומניו אלא עליו להודיע מיד למזכיר המדינה אם יגלה כי יומניו אבדו ו / או נגנבו. לאחר שהנוטריון יקבל את האישור על טופס שינוי השם של הנוטריון מהמזכירה, הוא אינו רשאי עוד להשתמש בשם הקודם למעשים נוטריוניים עד אשר קיבל אישור על שמו החדש.

אם הגשת בקשה מחודשת כנוטריון מקוון, אינך רשאי להגיש מועמדות כנוטריון. אם אתה פונה לראשונה לנציבות הנוטריון, עליך להופיע בפני הוועדה כדי לאשר את אישור בקשת החידוש שלך ואת אישור מגוריך במיין על ידי גורם רשמי, רשם או בוחר.

על הנוטריון לאשר את המסמך

לוודא כי כל השדות מלאים, לאשר את חתימת המוכר ולאשר את החתימות הנדרשות. אם הנוטריון מצא כי החותם אינו פועל ביוזמתו, עליו לחתום על חתימתו הרשמית והוא אינו יכול לחתום על אותו מסמך אלא אם כן אישר את חתימתו על ידו. נוטריונים יכולים וצריכים לסרב לבצע אישור נוטריוני אם מסמך הונא בעליל. על נוטריונים להעיד על חתימת המסמכים, גם אם אינם נוטריונים עליהם, אך עליהם להעיד על חתימות המוכרים.

נוטריון יכול לבצע מעשה נוטריוני מבלי לדעת שתקופת כהונתו פגה. אם יעשה זאת לפני תום כהונתו, יימצא שהוא לא מונה מחדש ועשוי להעמידו לדין.

ציבור הנוטריונים שמחדש את העמלה שלו לראשונה ביום 1 בינואר 2016 או אחריו

חייב להיות בעל חותמו הרשמי ביום הוועדה. שר החוץ שולח הצהרת נוהל לכל הנוטריונים בכתובת הרשומה ברשומה. רישומו של נוטריון מקוון מסתיים עם רישומו ומתנהל במקביל לנציבות הקיימת שלו, אך לא עד תום כהונתו.

הנוטריון  בשפה האנגלית

על הנוטריון להזין בבירור את שמו ומספר העמלה בתעודה ולהדפיס או להדפיס. משמעות הדבר היא כי אם יש צורך לאשר את חתימת העד, הוא או היא יכולים "לאשר" את חתימות בעל הרשומה ועדים אחרים. כאשר נוטריון פועל על פי מסמך מוחשי מבוצע על ידי הציבור, עליו לשים את חתימתם על "תעודת הנוטריון" ולצרף את חתימתם למסמכים. במקרה של שינוי מקום או ניסיון לבצע פעולה נוטריונית, ניתן להחתים או להדביק חותמת רשמית על גבי מסמך

נוטריון ציבורי, בשבועה, תחת נוטריונים מלבדו, יהיה לתקן בכתב את הליקויים בכל אחד מהמסמכים הללו.

כדי לאשר צילום של מסמך בית ספר מקורי, על בעל המסמך המקורי לחתום על התצהיר על הצילום, ומסיבה זהה עבור צילום של כל מסמך אחר, על בעלי המסמכים המקוריים גם לחתום על תצהירים. על הנוטריון לפעול על פי נוהל אישור התצהיר ולהישבע בפני החותם. בעת תיעוד מעשה נוטריוני באנגלית, על הנוטריון לציין גם את תאריך המעשה המדויק ולחתום על "אישור נוטריוני" בשם המופיע במנדט שלו.

 

חי את שוק ההון, אוהב מניות, אופציות, ומדדים :) אין לראות באמור ייעוץ או עידוד לביצוע פעולות - אין לבצע פעולות ללא התייעצות פרטנית עם איש מקצוע מוסמך שמכיר אתכם